MPQ2-S-112D-C -5PIN-40A-0/9W
  MPQ2-S-112D-C -5PIN-40A-0/9W رله میشو 12ولت 40 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۴۰ آمپر ۵ پین
  ۲۵,۵۰۰ تومان
  MPJ2-S-224-C -8PIN-5A-0/54W
  MPJ2-S-224-C -8PIN-5A-0/54W رله میشو 24 ولت 5 آمپر 8 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۵ آمپر ۸ پین
  ۲۱,۷۵۰ تومان
  MPJ2-S-212-C -8PIN-5A-0/54W
  MPJ2-S-212-C -8PIN-5A-0/54W رله میشو 12 ولت 5 آمپر 8 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۵ آمپر ۸ پین
  ۲۱,۷۵۰ تومان
  MPJ2-S-112-C -8PIN-16A-0/54W
  MPJ2-S-112-C -8PIN-16A-0/54W رله میشو 12 ولت 16 آمپر 8 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۱۶ آمپر ۸ پین
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  MPJ1-S-124-C -5PIN-10A-0/54W
  MPJ1-S-124-C -5PIN-10A-0/54W رله میشو 24ولت 10 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
  ۲۱,۳۷۵ تومان
  MPA-S-112-C -5PIN-10A-0/36W
  MPA-S-112-C -5PIN-10A-0/36W رله میشو 12 ولت 10 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
  ۵,۹۲۵ تومان
  MCC-S-124-CP -6PIN-5A-150mW
  MCC-S-124-CP -6PIN-5A-150mW رله میشو 24 ولت 3 آمپر6 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۳ آمپر۶ پین
  ۱۲,۷۵۰ تومان
  MCC-S-105-CP -6PIN-5A-150mW
  MCC-S-105-CP -6PIN-5A-150mW رله میشو 5 ولت 3 آمپر 6 پین
  رله میشو ۵ ولت ۳ آمپر ۶ پین
  ۱۰,۰۵۰ تومان
  MCB-S-224-C-S -8PIN-2A-0/2W
  MCB-S-224-C-S -8PIN-2A-0/2W رله میشو 24 ولت 2 آمپر 8 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۲ آمپر ۸ پین
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  MCB-S-205-C-S -8PIN-2A-0/2W
  MCB-S-205-C-S -8PIN-2A-0/2W رله میشو 5 ولت 2 آمپر 8 پین
  رله میشو ۵ ولت ۲ آمپر ۸ پین
  ۱۱,۶۲۵ تومان
  MCA-S-124-C2H -5PIN-3A-0/2W
  MCA-S-124-C2H -5PIN-3A-0/2W رله میشو 24 ولت 3 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۳ آمپر ۵ پین
  ۷,۲۷۵ تومان
  MCA-S-124-C1H -6PIN-3A-0/2W
  MCA-S-124-C1H -6PIN-3A-0/2W رله میشو 24 ولت 3 آمپر 6 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۳ آمپر ۶ پین
  ۷,۵۰۰ تومان
  MCA-S-112-C2H-5PIN-3A-0/2W
  MCA-S-112-C2H-5PIN-3A-0/2W رله میشو 12 ولت 3 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۳ آمپر ۵ پین
  ۶,۹۰۰ تومان
  MCA-S-112-C1H -6PIN-3A-0/2W
  MCA-S-112-C1H -6PIN-3A-0/2W رله میشو 12 ولت 3 آمپر 6 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۳ آمپر ۶ پین
  ۷,۲۷۵ تومان
  MAH-124-C-4 -5PIN-40A-1.9W
  MAH-124-C-4 -5PIN-40A-1.9W رله میشو 24 ولت 40 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۴۰ آمپر ۵ پین
  ۱۵,۷۵۰ تومان
  MAH-124-C-3 -5PIN-40A-1.6W
  MAH-124-C-3 -5PIN-40A-1.6W رله میشو 24 ولت 40 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۴۰ آمپر ۵ پین
  ۱۶,۴۲۵ تومان
  MAH-112-C-4 -5PIN-40A-1.9W
  MAH-112-C-4 -5PIN-40A-1.9W رله میشو 12 ولت 40 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۴۰ آمپر ۵ پین
  ۱۷,۴۳۷ تومان
  MAH-112-C-3 -5PIN-40A-1.6W
  MAH-112-C-3 -5PIN-40A-1.6W رله میشو 12 ولت 40 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۴۰ آمپر ۵ پین
  ۱۶,۱۲۵ تومان
  MAG-124-C-4 -7PIN-45A-1/6W
  MAG-124-C-4 -7PIN-45A-1/6W رله میشو 24ولت 45 آمپر 7 پین
  رله میشو ۲۴ولت ۴۵ آمپر ۷ پین
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  MAG-112-C-4 -7PIN-45A-1/6W
  MAG-112-C-4 -7PIN-45A-1/6W رله میشو 12ولت 45 آمپر 7 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۴۵ آمپر ۷ پین
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  MAD-S-124-C -5PIN-20A-0/6W
  MAD-S-124-C -5PIN-20A-0/6W رله میشو 24ولت 20 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ولت ۲۰ آمپر ۵ پین
  ۶,۸۲۵ تومان
  MAD-S-112-C -5PIN-20A-0/6W
  MAD-S-112-C -5PIN-20A-0/6W رله میشو 12 ولت 20 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۲۰ آمپر ۵ پین
  ۶,۷۵۰ تومان
  MAB-112-A-1 -4PIN-70A-1.6W
  MAB-112-A-1 -4PIN-70A-1.6W رله میشو 12ولت 70 آمپر 4 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۷۰ آمپر ۴ پین
  ۲۳,۲۵۰ تومان
  MPQ1-S-124D-C -5PIN-30A-0.9W
  MPQ1-S-124D-C -5PIN-30A-0.9W رله میشو 24ولت 30 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ولت ۳۰ آمپر ۵ پین
  MPQ1-S-124D-A -4PIN-30A-0.9W
  MPQ1-S-124D-A -4PIN-30A-0.9W رله میشو24 ولت 30 آمپر4 پین
  رله میشو۲۴ ولت ۳۰ آمپر۴ پین
  MPQ1-S-112D-C -5PIN-30A-0.9W
  MPQ1-S-112D-C -5PIN-30A-0.9W رله میشو 12ولت 30 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۳۰ آمپر ۵ پین
  MPQ1-S-112D-A -4PIN-30A-0.9W
  MPQ1-S-112D-A -4PIN-30A-0.9W رله میشو 12ولت 30 آمپر 4 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۳۰ آمپر ۴ پین
  MPE-S-124-A-6PIN-16A-0/4W
  MPE-S-124-A-6PIN-16A-0/4W RELAY MEISHUO
  RELAY MEISHUO
  MPD-S-124-A -4PIN-5A-0.45W
  MPD-S-124-A -4PIN-5A-0.45W رله میشو 24ولت 5 آمپر4 پین
  رله میشو ۲۴ولت ۵ آمپر۴ پین
  MPD-S-112-A -4PIN-5A-0.45W
  MPD-S-112-A -4PIN-5A-0.45W رله میشو 12ولت 5 آمپر4 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۵ آمپر۴ پین
  MPDN-S-124-C -5PIN-5A-0.45W
  MPDN-S-124-C -5PIN-5A-0.45W رله میشو 24ولت 5 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ولت ۵ آمپر ۵ پین
  MPR-S-124-A -4PIN-5A-0/9W
  MPR-S-124-A -4PIN-5A-0/9W رله میشو 24 ولت 5 آمپر 4 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۵ آمپر ۴ پین
  MPR-S-112-A -4PIN-5A-0/9W
  MPR-S-112-A -4PIN-5A-0/9W رله میشو 12ولت 5 آمپر 4 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۵ آمپر ۴ پین
  MPQ2-S-124D-C -5PIN-40A-0/9W
  MPQ2-S-124D-C -5PIN-40A-0/9W رله میشو 24ولت 40 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ولت ۴۰ آمپر ۵ پین
  MPJ2-S-124-C -8PIN-16A-0/54W
  MPJ2-S-124-C -8PIN-16A-0/54W رله میشو 24 ولت 16 آمپر 8 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۱۶ آمپر ۸ پین
  MPJ1-S-112-C -5PIN-10A-0/54W
  MPJ1-S-112-C -5PIN-10A-0/54W رله میشو 12ولت 10 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   رله - سوکت رله
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Meishuo
   بر اساس رنگ