T73-DC24V-5PIN-10A-0/36W
  T73-DC24V-5PIN-10A-0/36W رله میشو 24 ولت 10 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
  تماس بگیرید
  MPY-S-124-A-4PIN-25A-0/9W
  MPY-S-124-A-4PIN-25A-0/9W رله 24 ولت 25 آمپر 4 پین
  رله ۲۴ ولت ۲۵ آمپر ۴ پین
  تماس بگیرید
  MPY-S-112-A-4PIN-25A-0/9W
  MPY-S-112-A-4PIN-25A-0/9W رله میشو 12 ولت 25آمپر 4پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۲۵آمپر ۴پین
  تماس بگیرید
  MPR-S-124-A -4PIN-5A-0/2W
  MPR-S-124-A -4PIN-5A-0/2W رله میشو 24 ولت 5 آمپر 4 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۵ آمپر ۴ پین
  تماس بگیرید
  MPR-S-112-A -4PIN-5A-0/2W
  MPR-S-112-A -4PIN-5A-0/2W رله میشو 12ولت 5 آمپر 4 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۵ آمپر ۴ پین
  تماس بگیرید
  MPR-S-105-A-4PIN-5A-0/2W
  MPR-S-105-A-4PIN-5A-0/2W رله 5 ولت آمپر 4پین
  رله ۵ ولت آمپر ۴پین
  تماس بگیرید
  MPQ4-S-112D-C-T-5PIN-40A-0/9W
  MPQ4-S-112D-C-T-5PIN-40A-0/9W رله 12 ولت 40 آمپر 5 پین
  رله ۱۲ ولت ۴۰ آمپر ۵ پین
  تماس بگیرید
  MPQ2-S-124D-C -5PIN-40A-0/9W
  MPQ2-S-124D-C -5PIN-40A-0/9W رله میشو 24ولت 40 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ولت ۴۰ آمپر ۵ پین
  تماس بگیرید
  MPQ2-S-112D-C -5PIN-40A-0/9W
  MPQ2-S-112D-C -5PIN-40A-0/9W رله میشو 12ولت 40 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۴۰ آمپر ۵ پین
  تماس بگیرید
  MPQ1-S-124D-C -5PIN-30A-0.9W
  MPQ1-S-124D-C -5PIN-30A-0.9W رله میشو 24ولت 30 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ولت ۳۰ آمپر ۵ پین
  تماس بگیرید
  MPQ1-S-124D-A -4PIN-30A-0.9W
  MPQ1-S-124D-A -4PIN-30A-0.9W رله میشو24 ولت 30 آمپر4 پین
  رله میشو۲۴ ولت ۳۰ آمپر۴ پین
  تماس بگیرید
  MPQ1-S-112D-C -5PIN-30A-0.9W
  MPQ1-S-112D-C -5PIN-30A-0.9W رله میشو 12ولت 30 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۳۰ آمپر ۵ پین
  تماس بگیرید
  MPQ1-S-112D-A -4PIN-30A-0.9W
  MPQ1-S-112D-A -4PIN-30A-0.9W رله میشو 12ولت 30 آمپر 4 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۳۰ آمپر ۴ پین
  تماس بگیرید
  MPL-S-124-A-4PIN-20A-0/54W
  MPL-S-124-A-4PIN-20A-0/54W رله میشو 24 ولت 20 آمپر 4 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۲۰ آمپر ۴ پین
  تماس بگیرید
  MPL-S-112-A-4PIN-20A-0/54W
  MPL-S-112-A-4PIN-20A-0/54W رله میشو 12 ولت 20 آمپر 4 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۲۰ آمپر ۴ پین
  تماس بگیرید
  MPJ2-S-224-C-8PIN-5A-0/54W GLASS COVER
  MPJ2-S-224-C-8PIN-5A-0/54W GLASS COVER رله شیشه ای 24 ولت 5 آمپر 8 پین
  رله شیشه ای ۲۴ ولت ۵ آمپر ۸ پین
  تماس بگیرید
  MPJ2-S-224-C -8PIN-5A-0/54W
  MPJ2-S-224-C -8PIN-5A-0/54W رله میشو 24 ولت 5 آمپر 8 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۵ آمپر ۸ پین
  تماس بگیرید
  MPJ2-S-212-C -8PIN-5A-0/54W
  MPJ2-S-212-C -8PIN-5A-0/54W رله میشو 12 ولت 5 آمپر 8 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۵ آمپر ۸ پین
  تماس بگیرید
  MPJ2-S-124-C-8PIN-16A-0/54W GLASS COVER
  MPJ2-S-124-C-8PIN-16A-0/54W GLASS COVER رله شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پین
  رله شیشه ای ۲۴ ولت ۱۶ آمپر ۸ پین
  تماس بگیرید
  MPJ2-S-124-C -8PIN-16A-0/54W
  MPJ2-S-124-C -8PIN-16A-0/54W رله میشو 24 ولت 16 آمپر 8 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۱۶ آمپر ۸ پین
  تماس بگیرید
  MPJ2-S-112-C-8PIN-16A-0/54W GLASS COVER
  MPJ2-S-112-C-8PIN-16A-0/54W GLASS COVER رله شیشه ای 12 ولت 16 آمپر 8 پین
  رله شیشه ای ۱۲ ولت ۱۶ آمپر ۸ پین
  تماس بگیرید
  MPJ2-S-112-C -8PIN-16A-0/54W
  MPJ2-S-112-C -8PIN-16A-0/54W رله میشو 12 ولت 16 آمپر 8 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۱۶ آمپر ۸ پین
  تماس بگیرید
  MPJ1-S-124-C-5PIN-10A-0/54W GLASS COVER
  MPJ1-S-124-C-5PIN-10A-0/54W GLASS COVER رله شیشه ای 24 ولت 10 آمپر 5 پین
  رله شیشه ای ۲۴ ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
  تماس بگیرید
  MPJ1-S-124-C -5PIN-10A-0/54W
  MPJ1-S-124-C -5PIN-10A-0/54W رله میشو 24ولت 10 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
  تماس بگیرید
  MPJ1-S-112-C-5PIN-10A-0/54W GLASS COVER
  MPJ1-S-112-C-5PIN-10A-0/54W GLASS COVER رله شیشه ای 12 ولت 10 آمپر 5 پین
  رله شیشه ای ۱۲ ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
  تماس بگیرید
  MPJ1-S-112-C -5PIN-10A-0/54W
  MPJ1-S-112-C -5PIN-10A-0/54W رله میشو 12ولت 10 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
  تماس بگیرید
  MPE-S-124-A-6PIN-16A-0/4W
  MPE-S-124-A-6PIN-16A-0/4W رله میشو 24 ولت 16آمپر 6 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۱۶آمپر ۶ پین
  تماس بگیرید
  MPE-S-112-A -6PIN-16A-0.4W
  MPE-S-112-A -6PIN-16A-0.4W رله میشو 12ولت 16 آمپر6 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۱۶ آمپر۶ پین
  تماس بگیرید
  MPD-S-124-A-4PIN-10A-0/45W
  MPD-S-124-A-4PIN-10A-0/45W رله میشو 24 ولت 10 آمپر 4 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۱۰ آمپر ۴ پین
  تماس بگیرید
  MPD-S-124-A -4PIN-5A-0.45W
  MPD-S-124-A -4PIN-5A-0.45W رله میشو 24ولت 5 آمپر4 پین
  رله میشو ۲۴ولت ۵ آمپر۴ پین
  تماس بگیرید
  MPD-S-112-A-4PIN-10A-0/45W
  MPD-S-112-A-4PIN-10A-0/45W رله میشو 12 ولت 10 آمپر 4 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۱۰ آمپر ۴ پین
  تماس بگیرید
  MPD-S-112-A -4PIN-5A-0.45W
  MPD-S-112-A -4PIN-5A-0.45W رله میشو 12ولت 5 آمپر4 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۵ آمپر۴ پین
  تماس بگیرید
  MPD-S-105-A-4PIN-10A-0/45W
  MPD-S-105-A-4PIN-10A-0/45W رله میشو 5 ولت 10 آمپر 4 پین
  رله میشو ۵ ولت ۱۰ آمپر ۴ پین
  تماس بگیرید
  MPD-S-105-A -4PIN-5A-0.45W
  MPD-S-105-A -4PIN-5A-0.45W رله میشو 5 ولت 5 آمپر 4پین
  رله میشو ۵ ولت ۵ آمپر ۴پین
  تماس بگیرید
  MPDN-S-124-C -5PIN-5A-0.45W
  MPDN-S-124-C -5PIN-5A-0.45W رله میشو 24ولت 5 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ولت ۵ آمپر ۵ پین
  تماس بگیرید
  MPDN-S-112-C-5PIN-10A-0/45W
  MPDN-S-112-C-5PIN-10A-0/45W رله میشو 12 ولت 10 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
  تماس بگیرید
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   رله - سوکت رله
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • CNCJ
   • HONGFA
   • Meishuo
   • OMRON
   • QIANJI
   • SONG CHUAN
   • TAKAMISAWA