MAA-112-A -4PIN-35A-1.6W
  MAA-112-A -4PIN-35A-1.6W رله میشو 12 ولت 35 آمپر 4 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۳۵ آمپر ۴ پین
  رله ۱۲ ولت ۳۵ آمپر ۴ پین
  ۱۶,۹۴۰ تومان
  MAB-112-A-1 -4PIN-70A-1.6W
  MAB-112-A-1 -4PIN-70A-1.6W رله میشو 12ولت 70 آمپر 4 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۷۰ آمپر ۴ پین
  رله ۱۲ولت ۷۰ آمپر ۴ پین
  ۲۸,۷۰۰ تومان
  MAD-S-105-C -5PIN-20A-0/6W
  MAD-S-105-C -5PIN-20A-0/6W رله میشو 5ولت 20 آمپر 5 پین
  رله میشو ۵ولت ۲۰ آمپر ۵ پین
  رله ۵ ولت۲۰ آمپر ۵ پین
  ۶,۳۷۰ تومان
  MAG-112-C-4 -7PIN-45A-1/6W
  MAG-112-C-4 -7PIN-45A-1/6W رله میشو 12ولت 45 آمپر 7 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۴۵ آمپر ۷ پین
  رله ۱۲ولت ۴۵ آمپر ۷ پین
  ۱۷,۵۰۰ تومان
  MAG-124-C-4 -7PIN-45A-1/6W
  MAG-124-C-4 -7PIN-45A-1/6W رله میشو 24ولت 45 آمپر 7 پین
  رله میشو ۲۴ولت ۴۵ آمپر ۷ پین
  رله ۲۴ولت ۴۵ آمپر ۷ پین
  ۱۷,۸۵۰ تومان
  MAH-112-C-1 -5PIN-40A-1.6W
  MAH-112-C-1 -5PIN-40A-1.6W رله میشو 12ولت 40 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۴۰ آمپر ۵ پین
  رله ۱۲ولت ۴۰ آمپر ۵ پین
  ۱۵,۶۸۰ تومان
  MAH-112-C-1 -5PIN-60A-1.6W
  MAH-112-C-1 -5PIN-60A-1.6W رله میشو 12 ولت 60 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۶۰ آمپر ۵ پین
  رله ۱۲ ولت ۶۰ آمپر ۵ پین
  ۱۸,۹۰۰ تومان
  MAH-112-C-3 -5PIN-40A-1.6W
  MAH-112-C-3 -5PIN-40A-1.6W رله میشو 12 ولت 40 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۴۰ آمپر ۵ پین
  رله ۲۴ ولت ۴۰ آمپر ۵ پین
  ۱۹,۳۹۰ تومان
  MAH-112-C-4 -5PIN-40A-1.9W
  MAH-112-C-4 -5PIN-40A-1.9W رله میشو 12 ولت 40 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۴۰ آمپر ۵ پین
  رله ۲۴ ولت ۴۰ آمپر ۵ پین
  ۱۸,۵۵۰ تومان
  MAH-112-C-4 -5PIN-60A-1.7W
  MAH-112-C-4 -5PIN-60A-1.7W رله میشو 12ولت 60 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۶۰ آمپر ۵ پین
  رله ۱۲ولت ۶۰ آمپر ۵ پین
  ۲۴,۸۵۰ تومان
  MAH-124-C-1 -5PIN-30A-1.7W
  MAH-124-C-1 -5PIN-30A-1.7W رله میشو 24 ولت 30 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۳۰ آمپر ۵ پین
  رله ۲۴ ولت ۳۰ آمپر ۵ پین
  ۱۶,۱۰۰ تومان
  MAS-S-112-A-R-4PIN-30A-1/3W
  MAS-S-112-A-R-4PIN-30A-1/3W رله میشو 12ولت 30 آمپر 4 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۳۰ آمپر ۴ پین
  رله ۱۲ ولت ۳۰ آمپر ۴پین
  ۲۱,۷۰۰ تومان
  MCA-S-112-C2H-5PIN-3A-0/2W
  MCA-S-112-C2H-5PIN-3A-0/2W رله میشو 12 ولت 3 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۳ آمپر ۵ پین
  رله ۱۲ ولت ۳ آمپر ۵ پین
  ۷,۰۰۰ تومان
  MCA-S-124-C1H -6PIN-3A-0/2W
  MCA-S-124-C1H -6PIN-3A-0/2W رله میشو 24 ولت 3 آمپر 6 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۳ آمپر ۶ پین
  رله ۲۴ ولت ۳ آمپر ۶ پین
  ۷,۰۰۰ تومان
  MCA-S-124-C2H -5PIN-3A-0/2W
  MCA-S-124-C2H -5PIN-3A-0/2W رله میشو 24 ولت 3 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۳ آمپر ۵ پین
  رله ۲۴ ولت ۳ آمپر ۵ پین
  ۷,۳۵۰ تومان
  MCB-S-205-C-S -8PIN-2A-0/2W
  MCB-S-205-C-S -8PIN-2A-0/2W رله میشو 5 ولت 2 آمپر 8 پین
  رله میشو ۵ ولت ۲ آمپر ۸ پین
  رله ۵ ولت ۲ آمپر ۸ پین
  ۱۱,۹۰۰ تومان
  MCB-S-212-C-S -8PIN-2A-0/2W
  MCB-S-212-C-S -8PIN-2A-0/2W رله میشو 12 ولت 2 آمپر 8 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۲ آمپر ۸ پین
  رله ۱۲ ولت ۲ آمپر ۸ پین
  ۱۱,۹۰۰ تومان
  MCB-S-224-C-S -8PIN-2A-0/2W
  MCB-S-224-C-S -8PIN-2A-0/2W رله میشو 24 ولت 2 آمپر 8 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۲ آمپر ۸ پین
  رله ۲۴ ولت ۲ آمپر ۸ پین
  ۱۲,۲۵۰ تومان
  MCC-S-103-CP -6PIN-0.5A-150mW
  MCC-S-103-CP -6PIN-0.5A-150mW رله میشو 3 ولت 0.5 آمپر 6 پین
  رله میشو ۳ ولت ۰.۵ آمپر ۶ پین
  رله ۳ ولت ۰.۵ آمپر ۶ پین
  ۱۰,۰۱۰ تومان
  MCC-S-112-CP -6PIN-0.5A-150mW
  MCC-S-112-CP -6PIN-0.5A-150mW رله میشو 12 ولت 0.5 آمپر 6 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۰.۵ آمپر ۶ پین
  رله ۱۲ولت ۰.۵ آمپر ۶ پین
  ۱۰,۰۱۰ تومان
  MCC-S-124-CP -6PIN-0.5A-150mW
  MCC-S-124-CP -6PIN-0.5A-150mW رله میشو 24 ولت 0.5 آمپر6 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۰.۵ آمپر۶ پین
  رله تاسیساتی و پکیجی
  ۱۲,۵۳۰ تومان
  MPA-S-105-C -5PIN-10A-0/36W
  MPA-S-105-C -5PIN-10A-0/36W رله میشو 5 ولت 10 آمپر 5 پین
  رله میشو ۵ ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
  رله ۵ ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
  ۶,۰۹۰ تومان
  MPA-S-112-C -5PIN-10A-0/36W
  MPA-S-112-C -5PIN-10A-0/36W رله میشو 12 ولت 10 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
  رله ۱۲ ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
  ۶,۰۹۰ تومان
  MPA-S-124-C -5PIN-10A-0/36W
  MPA-S-124-C -5PIN-10A-0/36W رله میشو 24 ولت 10 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
  رله ۲۴ ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
  ۶,۳۰۰ تومان
  MPB-S-112-C -5PIN-15A-0/36W
  MPB-S-112-C -5PIN-15A-0/36W رله میشو 12 ولت 15 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۱۵ آمپر ۵ پین
  رله ۱۲ ولت ۱۵ آمپر ۵ پین
  ۹,۱۰۰ تومان
  MPB-S-124-C -5PIN-15A-0/36W
  MPB-S-124-C -5PIN-15A-0/36W رله میشو 24 ولت 15 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۱۵ آمپر ۵ پین
  رله ۲۴ ولت ۱۵ آمپر ۵ پین
  ۹,۱۰۰ تومان
  MPDN-S-112-C -5PIN-5A-0.45W
  MPDN-S-112-C -5PIN-5A-0.45W رله میشو 12 ولت 5 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۵ آمپر ۵ پین
  رله ۱۲ولت ۵ آمپر ۵ پین
  ۱۴,۱۰۵ تومان
  MPDN-S-124-C -5PIN-5A-0.45W
  MPDN-S-124-C -5PIN-5A-0.45W رله میشو 24ولت 5 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ولت ۵ آمپر ۵ پین
  رله ۱۲ولت ۵ آمپر ۵ پین
  ۱۴,۴۲۰ تومان
  MPD-S-105-A -4PIN-5A-0.45W
  MPD-S-105-A -4PIN-5A-0.45W رله میشو 5 ولت 5 آمپر 4پین
  رله میشو ۵ ولت ۵ آمپر ۴پین
  رله ۲۴ولت ۵ آمپر ۴ پین
  ۷,۰۰۰ تومان
  MPD-S-112-A -4PIN-5A-0.45W
  MPD-S-112-A -4PIN-5A-0.45W رله میشو 12ولت 5 آمپر4 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۵ آمپر۴ پین
  رله ۱۲ولت ۵ آمپر ۴ پین
  ۷,۰۰۰ تومان
  MPE-S-112-A -6PIN-16A-0.4W
  MPE-S-112-A -6PIN-16A-0.4W رله میشو 12ولت 16 آمپر6 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۱۶ آمپر۶ پین
  رله ۱۲ولت ۱۶ آمپر۶ پین
  ۱۷,۵۰۰ تومان
  MPJ1-S-112-C -5PIN-10A-0/54W
  MPJ1-S-112-C -5PIN-10A-0/54W رله میشو 12ولت 10 آمپر 5 پین
  رله میشو ۱۲ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
  رله ۱۲ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
  ۱۸,۵۵۰ تومان
  MPJ1-S-124-C -5PIN-10A-0/54W
  MPJ1-S-124-C -5PIN-10A-0/54W رله میشو 24ولت 10 آمپر 5 پین
  رله میشو ۲۴ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
  رله ۲۴ولت ۱۰ آمپر ۵ پین
  ۱۸,۵۵۰ تومان
  MPJ2-S-112-C -8PIN-16A-0/54W
  MPJ2-S-112-C -8PIN-16A-0/54W رله میشو 12 ولت 16 آمپر 8 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۱۶ آمپر ۸ پین
  رله کتابی ۸ پین
  ۲۱,۷۰۰ تومان
  MPJ2-S-124-C -8PIN-16A-0/54W
  MPJ2-S-124-C -8PIN-16A-0/54W رله میشو 24 ولت 16 آمپر 8 پین
  رله میشو ۲۴ ولت ۱۶ آمپر ۸ پین
  رله ۲۴ ولت ۱۶ آمپر ۸ پین
  ۲۱,۷۰۰ تومان
  MPJ2-S-212-C -8PIN-5A-0/54W
  MPJ2-S-212-C -8PIN-5A-0/54W رله میشو 12 ولت 5 آمپر 8 پین
  رله میشو ۱۲ ولت ۵ آمپر ۸ پین
  رله ۱۲ ولت ۵ آمپر ۸ پین
  ۲۱,۰۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی عبارت RELAY MEISHUO
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Meishuo