DSEI12-06A IXYS FAST DIODE
  DSEI12-06A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  دیود فست کوره سازها
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  DSEI12-12A IXYS FAST DIODE
  DSEI12-12A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست کوره سازها
  ۴۷,۲۰۰ تومان
  DSEI2X101-12A IXYS DUAL FAST DIODE
  DSEI2X101-12A IXYS DUAL FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست فرانس بالا
  ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
  DSEI2X61-12B IXYS DUAL FAST DIODE
  DSEI2X61-12B IXYS DUAL FAST DIODE دیود فست دوبل آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست دوبل آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ST
  ۶۸۰,۰۰۰ تومان
  DSEI30-06A IXYS FAST DIODE
  DSEI30-06A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست کوره سازها
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  DSEI30-12A IXYS FAST DIODE
  DSEI30-12A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست کوره سازها
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  DSEI60-06A IXYS FAST DIODE
  DSEI60-06A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست کوره سازها
  ۱۰۲,۴۰۰ تومان
  DSEI60-12A IXYS FAST DIODE
  DSEI60-12A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست کوره سازها
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  DSEK60-06A IXYS DUAL FAST DIODE
  DSEK60-06A IXYS DUAL FAST DIODE دیود فست دوبل آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست دوبل آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ST
  ۱۱۶,۰۰۰ تومان
  IXFN24N100 IXYS POWER MOSFET
  IXFN24N100 IXYS POWER MOSFET پاور ماسفت آی ایکس وای اس (دست دوم)
  پاور ماسفت آی ایکس وای اس (دست دوم)
  ماسفت کوره سازها
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  IXFN38N100Q2 IXYS POWER MOSFET
  IXFN38N100Q2 IXYS POWER MOSFET پاور ماسفت آی ایکس وای اس ( اورجینال)
  پاور ماسفت آی ایکس وای اس ( اورجینال)
  ماسفت کوره سازها
  ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
  IXFN44N100Q3 IXYS POWER MOSFET
  IXFN44N100Q3 IXYS POWER MOSFET پاور ماسفت آی ایکس وای اس ( اورجینال)
  پاور ماسفت آی ایکس وای اس ( اورجینال)
  ماسفت کوره سازها
  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  MCC250-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC250-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس(کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس(کپی)
  THYRISTOR MODULES
  ۱,۴۷۲,۰۰۰ تومان
  MCC255-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC255-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  THYRISTOR MODULES
  ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
  MCC72-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC72-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  THYRISTOR MODULES
  ۳۶۸,۰۰۰ تومان
  MCC95-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC95-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  THYRISTOR MODULES
  ۳۸۴,۰۰۰ تومان
  MCD255-16Io1 IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES
  MCD255-16Io1 IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دیود تریستور
  ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
  MCD312-16Io1 IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES
  MCD312-16Io1 IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دیود تریستور
  ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  MCD72-16Io1B IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES
  MCD72-16Io1B IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دیود تریستور
  ۳۶۸,۰۰۰ تومان
  MCD95-16Io1B IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES
  MCD95-16Io1B IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دیود تریستور
  ۳۸۴,۰۰۰ تومان
  MCO500-16IO1 IXYS THYRISTOR SINGLE MODULES
  MCO500-16IO1 IXYS THYRISTOR SINGLE MODULES ماژول تریستور تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  THYRISTOR MODULES
  ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
  MDD44-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES
  MDD44-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  پک دیود
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  MDD56-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES
  MDD56-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  پک دیود
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان
  MDD72-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES
  MDD72-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  پک دیود
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  MMO35-14goD IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MMO35-14goD IXYS THYRISTOR DUAL MODULES تریستور آی ایکس وای اس (اورجینال)
  تریستور آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ترایاک آی ایکس وای اس
  ۳۹۲,۰۰۰ تومان
  VHF36-16 io5 IXYS SINGLE PHASE RECTIFIRE BRIDGE
  VHF36-16 io5 IXYS SINGLE PHASE RECTIFIRE BRIDGE ماژول پل تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  NIHON
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  VHF85-16IO7 IXYS SINGLE PHASE RECTIFIRE BRIDGE
  VHF85-16IO7 IXYS SINGLE PHASE RECTIFIRE BRIDGE ماژول پل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  نیم پل تریستور دیود
  ۷۵۲,۰۰۰ تومان
  VUO110-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER
  VUO110-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  دیود پل سه فاز
  ۶۴۰,۰۰۰ تومان
  VUO190-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER
  VUO190-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  دیود پل سه فاز
  ۷۴۴,۰۰۰ تومان
  VUO50-16NO3 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER
  VUO50-16NO3 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  دیود پل سه فاز
  ۴۶۴,۰۰۰ تومان
  VUO55-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER
  VUO55-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  دیود پل سه فاز
  ۵۱۲,۰۰۰ تومان
  VUO82-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER
  VUO82-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  دیود پل سه فاز
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان
  VVZ110-16iO7 IXYS 3 PHASE RECTIFIRE BRIDGE-THYRISTOR
  VVZ110-16iO7 IXYS 3 PHASE RECTIFIRE BRIDGE-THYRISTOR ماژول پل دیود - تريستور آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود - تريستور آی ایکس وای اس (کپی)
  SEMIKRON
  ۱,۱۹۲,۰۰۰ تومان
   GT60N321 TOSHIBA IGBT SINGLE PACK
  GT60N321 TOSHIBA IGBT SINGLE PACK آی جی بی تی تکی توشیبا (اورجینال)
  آی جی بی تی تکی توشیبا (اورجینال)
  ماژول آی پی ام تکی
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  2MBI400U2B-060-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI400U2B-060-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون
  ۳,۲۴۸,۰۰۰ تومان
  2MBI400U4H-120-50 FUJI IGBT PACK DUAL PACK MODULES
  2MBI400U4H-120-50 FUJI IGBT PACK DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون
  ۳,۸۰۸,۰۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی عبارت IXYS
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • infineon
   • FUJI
   • SEMIKRON
   • IXYS
   • EUPEC
   • MITSUBISHI
   • TOSHIBA
   • IR
   • SANREX
   • POWERSEM
   • NIHON
   • ON
   • LIUJING
   • B
   • Siemens
   • VINCO
   • Starpower