SKKT92-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT92-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  SKKT570-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT570-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  SKKT57-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT57-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ۳۳۷,۵۰۰ تومان
  SKKT330-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT330-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  SKKT273-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT273-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
  SKKT172-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT172-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ۷۱۲,۵۰۰ تومان
  SKKT106-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT106-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ۴۰۵,۰۰۰ تومان
  MCC310-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC310-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  SKKT500-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT500-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ۳,۰۷۵,۰۰۰ تومان
  SKKT430-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT430-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان
  SKKT42-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT42-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  SKKT27-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT27-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ۲۶۲,۵۰۰ تومان
  SKKT15-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT15-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  SKKT132-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT132-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
  ۶۶۰,۰۰۰ تومان
  MCC72-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC72-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
   MCC56-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC56-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  MCC500-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC500-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  MCC44-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC44-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۶۲,۵۰۰ تومان
  MCC312-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC312-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱,۸۳۷,۵۰۰ تومان
  MCC26-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC26-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  MCC255-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC255-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  SKKT72-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT72-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول دوبل تریستور سمیکرون (کپی)
  ماژول دوبل تریستور سمیکرون (کپی)
  ۳۳۷,۵۰۰ تومان
  MCO500-16IO1 IXYS THYRISTOR SINGLE MODULES
  MCO500-16IO1 IXYS THYRISTOR SINGLE MODULES ماژول تریستور تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲,۰۲۵,۰۰۰ تومان
   SKKT42-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT42-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  SKKT273-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT273-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
  SKKT27-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT27-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ۲۶۲,۵۰۰ تومان
  MMO35-14goD IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MMO35-14goD IXYS THYRISTOR DUAL MODULES تریستور آی ایکس وای اس (اورجینال)
  تریستور آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۳۶۷,۵۰۰ تومان
  SKKT92-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT92-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  SKKT570-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT570-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  SKKT57-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT57-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ۳۳۷,۵۰۰ تومان
  SKKT500-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT500-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ۳,۰۷۵,۰۰۰ تومان
  SKKT330-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT330-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  SKKT172-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT172-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ۷۱۲,۵۰۰ تومان
  SKKT162-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT162-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ۶۷۵,۰۰۰ تومان
  SKKT106-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES
  SKKT106-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ماژول تریستور دوبل لیوجین
  ۴۰۵,۰۰۰ تومان
  MCC250-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC250-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس(کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس(کپی)
  ۱,۱۶۲,۵۰۰ تومان

   معرفی  ماژول تریستور   دیود
   (Diode) یا (دوقطبی الکتریکی،یکسوساز) قطعه ای الکترونیکی است که دارای دو سر است. دیود، جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌دهد (در این حالت، مقاومت دیود ایده آل، صفر است) و در جهت دیگر، در مقابل گذر جریان از خود، مقاومت بسیار بالایی (در حد بینهایت) نشان می‌دهد. این خاصیت دیود، باعث شده بود تا در سال‌های اولیهٔ ساخت این قطعهٔ الکترونیکی، به آن «دریچه» نیز اطلاق شود. در حال حاضر، رایج‌ترین گونهٔ دیود از بلور مادّه‌های نیمه هادی ساخته می‌شود. دیود را از اتصال دو نیمه ‌رسانا از نوع P و N می‌سازند. به پایه ای که به نیمه هادی N متصل است «کاتد» و به پایه ای که به نیمه هادی نوع P متصل است «آند» گفته می‌شود. لامپ‌های خلأ که نخستین دیودها بودند، امروزه فقط درفناوری‌هایی که در ولتاژ بالا کار می‌کنند استفاده می‌شوند. دیود، اولین قطعه تولید شده با نیمه هادی‌ها است. منظور از ماژول

   دیود
   ، مجموعه ای از دیود های صنعتی با سرعت های مختلف در یک مدار مجتمع(ماژول) هستند که در ولتاژ و آمپر های متفاوت عرضه می شود.

   ماژول تریستور
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • IXYS
   • LIUJING
   • SEMIKRON