ZENER 1N4749A-24V B
  ZENER 1N4749A-24V B دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  ۲۰۴ تومان
  ZENER 1N4744A-15V B
  ZENER 1N4744A-15V B دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  ۲۰۴ تومان
  ZENER 1N4742A-12V B
  ZENER 1N4742A-12V B دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  ۲۰۴ تومان
  ZENER 1N4740A-10V B
  ZENER 1N4740A-10V B دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  ۲۰۴ تومان
  ZENER 1N4739A-9V1 B
  ZENER 1N4739A-9V1 B دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  ۲۰۴ تومان
  ZENER 1N4738A-8V2 B
  ZENER 1N4738A-8V2 B دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  ۲۰۴ تومان
  ZENER 1N4737A-7V5 B
  ZENER 1N4737A-7V5 B دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  ۲۰۴ تومان
  ZENER 1N4736A-6V8 B
  ZENER 1N4736A-6V8 B دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  ۲۰۴ تومان
  ZENER 1N4735A-6V2 B
  ZENER 1N4735A-6V2 B دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  ۲۰۴ تومان
  ZENER 1N4734A-5V6 B
  ZENER 1N4734A-5V6 B دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  ۲۰۴ تومان
  ZENER 1N4733A-5V1 B
  ZENER 1N4733A-5V1 B دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  ۲۰۴ تومان
  ZENER 1N4732A-4V7 B
  ZENER 1N4732A-4V7 B دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  ۲۰۴ تومان
  ZENER 1N4728A-3V3 B
  ZENER 1N4728A-3V3 B دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ بی
  ۲۰۴ تومان
   دیود زنر یک وات
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • B