470UF-50V Brand B 10*20
  470UF-50V Brand B 10*20 خازن الکترولیت 470 میکروفاراد 50 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۴۷۰ میکروفاراد ۵۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  470UF-35V Brand B 10*13
  470UF-35V Brand B 10*13 خازن الکترولیت 470 میکروفاراد 35 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۴۷۰ میکروفاراد ۳۵ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  470UF-25V Brand B 8*12
  470UF-25V Brand B 8*12 خازن الکترولیت 470 میکروفاراد 25 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۴۷۰ میکروفاراد ۲۵ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  470UF-16V Brand B 8*12
  470UF-16V Brand B 8*12 خازن الکترولیت 470 میکروفاراد 16 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۴۷۰ میکروفاراد ۱۶ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  22UF-400V Brand B 13*21
  22UF-400V Brand B 13*21 خازن الکترولیت 22 میکروفاراد 400 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۲۲ میکروفاراد ۴۰۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  220UF-35V Brand B 8*12
  220UF-35V Brand B 8*12 خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 35 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۲۲۰ میکروفاراد ۳۵ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  220UF-25V Brand B 8*12
  220UF-25V Brand B 8*12 خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 25 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۲۲۰ میکروفاراد ۲۵ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  2200UF-35V Brand B 16*25
  2200UF-35V Brand B 16*25 خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد 35 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۲۲۰۰ میکروفاراد ۳۵ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  2200UF-25V Brand B 13*21
  2200UF-25V Brand B 13*21 خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد 25 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۲۲۰۰ میکروفاراد ۲۵ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  2200UF-16V Brand B 10*20
  2200UF-16V Brand B 10*20 خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد 16 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۲۲۰۰ میکروفاراد ۱۶ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  2200UF-50V Brand B 16*30
  2200UF-50V Brand B 16*30 خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد 50 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۲۲۰۰ میکروفاراد ۵۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  100UF-50V Brand B 8*12
  100UF-50V Brand B 8*12 خازن الکترولیت 100 میکروفاراد 50 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۱۰۰ میکروفاراد ۵۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  100UF-35V Brand B 6/3*12
  100UF-35V Brand B 6/3*12 خازن الکترولیت 100 میکروفاراد 35 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۱۰۰ میکروفاراد ۳۵ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  100UF-25V Brand B 6/3*12
  100UF-25V Brand B 6/3*12 خازن الکترولیت 100 میکروفاراد 25 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۱۰۰ میکروفاراد ۲۵ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  100UF-16V Brand B 5*11
  100UF-16V Brand B 5*11 خازن الکترولیت 100 میکروفاراد 16 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۱۰۰ میکروفاراد ۱۶ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  1000UF-50V Brand B 13*25
  1000UF-50V Brand B 13*25 خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 50 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۱۰۰۰ میکروفاراد ۵۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  1000UF-35V Brand B 13*21
  1000UF-35V Brand B 13*21 خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 35 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۱۰۰۰ میکروفاراد ۳۵ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  1000UF-25V Brand B 10*17
  1000UF-25V Brand B 10*17 خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 25 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۱۰۰۰ میکروفاراد ۲۵ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  1000UF-16V Brand B 10*13
  1000UF-16V Brand B 10*13 خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 16 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۱۰۰۰ میکروفاراد ۱۶ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  47UF-25V Brand B 5*11
  47UF-25V Brand B 5*11 خازن الکترولیت 47 میکروفاراد 25 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۴۷ میکروفاراد ۲۵ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  22UF-25V Brand B 5*11
  22UF-25V Brand B 5*11 خازن الکترولیت 22 میکروفاراد 25 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۲۲ میکروفاراد ۲۵ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  10UF-25V Brand B 5*11
  10UF-25V Brand B 5*11 خازن الکترولیت 10 میکروفاراد 25 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۱۰ میکروفاراد ۲۵ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  4/7UF-400V Brand B 8*12
  4/7UF-400V Brand B 8*12 خازن الکترولیت 4.7 میکروفاراد 400 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۴.۷ میکروفاراد ۴۰۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  330UF-16V Brand B 6/3*12
  330UF-16V Brand B 6/3*12 خازن الکترولیت 330 میکروفاراد 16 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۳۳۰ میکروفاراد ۱۶ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  47UF-400V Brand B 16*25
  47UF-400V Brand B 16*25 خازن الکترولیت 47 میکروفاراد 400 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۴۷ میکروفاراد ۴۰۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  33UF-400V Brand B 13*21
  33UF-400V Brand B 13*21 خازن الکترولیت 33 میکروفاراد 400 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۳۳ میکروفاراد ۴۰۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  330UF-35V Brand B 10*13
  330UF-35V Brand B 10*13 خازن الکترولیت 330 میکروفاراد 35 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۳۳۰ میکروفاراد ۳۵ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  330UF-50V Brand B 10*17
  330UF-50V Brand B 10*17 خازن الکترولیت 330 میکروفاراد 50 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۳۳۰ میکروفاراد ۵۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  220UF-16V Brand B 6/3*12
  220UF-16V Brand B 6/3*12 خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 16 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۲۲۰ میکروفاراد ۱۶ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  330UF-25V Brand B 8*12
  330UF-25V Brand B 8*12 خازن الکترولیت 330 میکروفاراد 25 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۳۳۰ میکروفاراد ۲۵ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  10UF-400V Brand B 10*13
  10UF-400V Brand B 10*13 خازن الکترولیت 10 میکروفاراد 400 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۱۰ میکروفاراد ۴۰۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  220UF-50V Brand B 10*13
  220UF-50V Brand B 10*13 خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 50 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۲۲۰ میکروفاراد ۵۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • B