MX129V-5/0-3PIN MAXT
  MX129V-5/0-3PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 129 سه پین
  ترمینال مکستی روبردی ۱۲۹ سه پین
  ۴,۶۲۰ تومان
  MX129V-5/0-2PIN MAXT
  MX129V-5/0-2PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 129 دو پین
  ترمینال مکستی روبردی ۱۲۹ دو پین
  ۳,۰۸۰ تومان
  MX300V-5/0-3PIN MAXT
  MX300V-5/0-3PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 300 سه پین
  ترمینال مکستی روبردی ۳۰۰ سه پین
  ۲,۹۷۰ تومان
  MX300V-5/0-2PIN MAXT
  MX300V-5/0-2PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 300 دو پین
  ترمینال مکستی روبردی ۳۰۰ دو پین
  ۱,۹۸۰ تومان
  MX950V-9/5-3PIN MAXT
  MX950V-9/5-3PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 950 سه پین
  ترمینال مکستی روبردی ۹۵۰ سه پین
  ۹,۲۴۰ تومان
  MX950V-9/5-2PIN MAXT
  MX950V-9/5-2PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 950 دو پین
  ترمینال مکستی روبردی ۹۵۰ دو پین
  ۶,۱۶۰ تومان
  MX103V-5/00-2PIN MAXT
  MX103V-5/00-2PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 103 دو پین
  ترمینال مکستی روبردی ۱۰۳ دو پین
  ۱,۹۸۰ تومان
  MX635V-6/35-2PIN MAXT
  MX635V-6/35-2PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 635 دو پین
  ترمینال مکستی روبردی ۶۳۵ دو پین
  ۵,۹۴۰ تومان
  MX128G+128D-5/08-3PIN MAXT
  MX128G+128D-5/08-3PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 128 سه پین
  ترمینال مکستی روبردی ۱۲۸ سه پین
  ۱۴,۸۵۰ تومان
  MX128G+128D-5/08-2PIN MAXT
  MX128G+128D-5/08-2PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 128 دو پین
  ترمینال مکستی روبردی ۱۲۸ دو پین
  ۹,۹۰۰ تومان
  MX635V-6/35-3PIN MAXT
  MX635V-6/35-3PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 635 سه پین
  ترمینال مکستی روبردی ۶۳۵ سه پین
  ۸,۹۱۰ تومان
  MX128V-5/0-3PIN MAXT
  MX128V-5/0-3PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 128 سه پین
  ترمینال مکستی روبردی ۱۲۸ سه پین
  MX128V-5/0-2PIN MAXT
  MX128V-5/0-2PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 128 دو پین
  ترمینال مکستی روبردی ۱۲۸ دو پین
  MX127V-5/0-3PIN MAXT
  MX127V-5/0-3PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 127 سه پین
  ترمینال مکستی روبردی ۱۲۷ سه پین
  MX127V-5/0-2PIN MAXT
  MX127V-5/0-2PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 127 دو پین
  ترمینال مکستی روبردی ۱۲۷ دو پین
  MX126V-5/0-3PIN MAXT
  MX126V-5/0-3PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 126 سه پین
  ترمینال مکستی روبردی ۱۲۶ سه پین
  MX126V-5/0-2PIN MAXT
  MX126V-5/0-2PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 126 دو پین
  ترمینال مکستی روبردی ۱۲۶ دو پین
  MX301V-5/0-3PIN MAXT
  MX301V-5/0-3PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 301 سه پین
  ترمینال مکستی روبردی ۳۰۱ سه پین
  MX301V-5/0-2PIN MAXT
  MX301V-5/0-2PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 301 دو پین
  ترمینال مکستی روبردی ۳۰۱ دو پین
  MX103V-5/00-3PIN MAXT
  MX103V-5/00-3PIN MAXT ترمینال مکستی روبردی 103 سه پین
  ترمینال مکستی روبردی ۱۰۳ سه پین

   معرفی ترمینال روبردی   ترمینال
   ها ،ابزاری هستند برای متصل کردن سیم های مربوط به مدار که بنا به طراحی مدار شکل، اندازه و مشخصات فنی گوناگونی دارند. ترمینال ها همچنین درثابت نگه داشتن سیم و مقاومت الکتریکی تاثیر زیادی دارند که این امر در طول عمر مدار نقش مهمی دارد. نکته ای که در ترمینال ها حائز اهمیت است فاصله بین  خانه (پین) ها  از یکدیگر است که بنا به نیاز مدار در استانداردهای تعیین شده مهندسی، تولید و مصرف می شود.

   انواع ترمینال عبارت است از: نر و ماده ، روبردی ، فشاری ، پنلی ، پیچی و...
   این ترمینال ها معمولا در مدار های فرمان، مدار های صنعتی، مخابراتی و... کاربرد دارند.

    

   ترمینال های روبردی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • MAXT