2SA1015 Brand B BJT-PNP-50V-150mA-400mW-1KHz
  2SA1015 Brand B BJT-PNP-50V-150mA-400mW-1KHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  BC547 Brand B BJT-NPN-50V-0/1A-0/5W-300MHz
  BC547 Brand B BJT-NPN-50V-0/1A-0/5W-300MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  BC546 Brand B BJT-NPN-80V-100mA-0/5W-300MHz
  BC546 Brand B BJT-NPN-80V-100mA-0/5W-300MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  BC337 Brand B BJT-NPN-50V-0/8A-0/625W-100MHz
  BC337 Brand B BJT-NPN-50V-0/8A-0/625W-100MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  BC327 Brand B BJT-PNP-50V-0/8A-0/625W-100MHz
  BC327 Brand B BJT-PNP-50V-0/8A-0/625W-100MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  2SC945 Brand B BJT-NPN-60V-100mA-250mW-190MHz
  2SC945 Brand B BJT-NPN-60V-100mA-250mW-190MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  2SC1815 Brand B BJT-NPN-60V-0/15A-0/4W-80MHz
  2SC1815 Brand B BJT-NPN-60V-0/15A-0/4W-80MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  MPSA42 Brand B BJT-NPN-300V-500mA-0.625W-50MHz
  MPSA42 Brand B BJT-NPN-300V-500mA-0.625W-50MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  2SA733 Brand B BJT-PNP-50V-150mA-0.25W-50MHz
  2SA733 Brand B BJT-PNP-50V-150mA-0.25W-50MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  TIP42C Brand B BJT-PNP-55V-6A-65W-1MHz
  TIP42C Brand B BJT-PNP-55V-6A-65W-1MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  TIP41C Brand B BJT-NPN-55V-6A-65W-1MHz
  TIP41C Brand B BJT-NPN-55V-6A-65W-1MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  BD140 Brand B BJT-PNP-100V-1/5A-12/5W-50MHz
  BD140 Brand B BJT-PNP-100V-1/5A-12/5W-50MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  BD139 Brand B BJT-NPN-100V-1/5A-12/5W-50MHz
  BD139 Brand B BJT-NPN-100V-1/5A-12/5W-50MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  BD138 Brand B BJT-PNP-60V-1/5A-12/5W-50MHz
  BD138 Brand B BJT-PNP-60V-1/5A-12/5W-50MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  BD137 Brand B BJT-NPN-60V-1/5A-12/5W-50MHz
  BD137 Brand B BJT-NPN-60V-1/5A-12/5W-50MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  BD136 Brand B BJT-PNP-45V-1/5A-12/5W-50MHz
  BD136 Brand B BJT-PNP-45V-1/5A-12/5W-50MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  BD135 Brand B BJT-NPN-45V-1/5A-12/5W-50MHz
  BD135 Brand B BJT-NPN-45V-1/5A-12/5W-50MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  BC640 Brand B BJT-PNP-100V-1A-0/8W-50MHz
  BC640 Brand B BJT-PNP-100V-1A-0/8W-50MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  BC639 Brand B BJT-NPN-100V-1A-0/8W-130MHz
  BC639 Brand B BJT-NPN-100V-1A-0/8W-130MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  BC557 Brand B BJT-PNP-50V-0/1A-0/5W-150MHz
  BC557 Brand B BJT-PNP-50V-0/1A-0/5W-150MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  BC556 Brand B BJT-PNP-80V-0/1A-0/5W-150MHz
  BC556 Brand B BJT-PNP-80V-0/1A-0/5W-150MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  S8550 Brand B BJT-PNP-40V-1.5A-2W-200MHz
  S8550 Brand B BJT-PNP-40V-1.5A-2W-200MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  S8050 Brand B BJT-NPN-40V-500mA-0.625mW-150MHz
  S8050 Brand B BJT-NPN-40V-500mA-0.625mW-150MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  2N5551 Brand B BJT-NPN-180V-0/6A-0/625W-100MHz
  2N5551 Brand B BJT-NPN-180V-0/6A-0/625W-100MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  2N5401 Brand B BJT-PNP-160V-0/6A-0/625W-100MHz
  2N5401 Brand B BJT-PNP-160V-0/6A-0/625W-100MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  2N2222 Brand B BJT-NPN-60V-800mA-0/5W-250MHz
  2N2222 Brand B BJT-NPN-60V-800mA-0/5W-250MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
  MPSA94 Brand B BJT-PNP-300V-500mA-0.625W-50MHz
  MPSA94 Brand B BJT-PNP-300V-500mA-0.625W-50MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
   MPSA92 Brand B BJT-PNP-300V-500mA-0.625W-50MHz
  MPSA92 Brand B BJT-PNP-300V-500mA-0.625W-50MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید
   MPSA44 Brand B BJT-NPN-300V-500mA-0.625W-50MHz
  MPSA44 Brand B BJT-NPN-300V-500mA-0.625W-50MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  تماس بگیرید

   معرفی ترانزیستور بی جی تی   ترانزیستورهای(BJT (Bypolar Junction Transistors در ترانزیستور دو قطبی پیوندی با اعمال یک جریان به پایه بیس جریان عبوری از دو پایه کلکتور و امیتر کنترل می‌شود. ترانزیستور های دوقطبی پیوندی در دونوع npn و pnp ساخته می‌شوند. بسته به حالت بایاس این ترانزیستور ها ممکن است در ناحیه قطع، فعال و یا اشباع کار کنند. سرعت بالای این ترانزیستورها و بعضی قابلیت‌های دیگر باعث شده که هنوزهم از آنها در اکثر مدارات استفاده شود.
   طرز کار ترانزیستور پیوندی را با استفاده از نوع npn مورد بررسی قرار می‌دهیم. طرز کار pnp هم دقیقا مشابه npn خواهد بود، به شرط اینکه الکترونها و حفره‌ها با یکدیگر عوض شوند. در نوع npn به علت تغذیه مستقیم دیود امیتر ناحیه تهی کم عرض می‌شود، در نتیجه حامل های اکثریت یعنی الکترونها از ماده n به ماده p هجوم می‌آورند. حال اگر دیود بیس - کلکتور را به حالت معکوس تغذیه نماییم، دیود کلکتور به علت بایاس معکوس عریض‌تر می‌شود.

    

    
   بی جی تی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • B