SKKT570-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT570-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ۲,۹۵۷,۵۰۰ تومان
    SKKT57-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT57-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ۲۷۳,۰۰۰ تومان
    SKKT330-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT330-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان
    SKKT172-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT172-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ۶۱۷,۵۰۰ تومان
    MCC95-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
    MCC95-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ۳۱۲,۰۰۰ تومان
    MCC310-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
    MCC310-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
    MCC162-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
    MCC162-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ۶۳۷,۰۰۰ تومان
    SKKT500-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT500-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان
    SKKT430-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT430-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ۲,۶۶۵,۰۰۰ تومان
    SKKT42-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT42-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ۲۱۴,۵۰۰ تومان
    SKKT15-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT15-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ۲۲۷,۵۰۰ تومان
    SKKT132-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT132-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ۵۲۰,۰۰۰ تومان
    MCC72-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
    MCC72-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ۲۹۹,۰۰۰ تومان
     MCC56-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
    MCC56-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ۲۸۶,۰۰۰ تومان
    MCC500-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
    MCC500-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ۳,۰۴۲,۰۰۰ تومان
    MCC44-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
    MCC44-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ۲۷۳,۰۰۰ تومان
    MCC26-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
    MCC26-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ۲۴۰,۵۰۰ تومان
    MCC255-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
    MCC255-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان
    SKKT72-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT72-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول دوبل تریستور سمیکرون (کپی)
    ماژول دوبل تریستور سمیکرون (کپی)
    ۲۷۹,۵۰۰ تومان
    MCO500-16IO1 IXYS THYRISTOR SINGLE MODULES
    MCO500-16IO1 IXYS THYRISTOR SINGLE MODULES ماژول تریستور تکی آی ایکس وای اس (کپی)
    ماژول تریستور تکی آی ایکس وای اس (کپی)
    ۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان
      SKKT42-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT42-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین
    ماژول تریستور دوبل لیوجین
    ۲۱۴,۵۰۰ تومان
    SKKT273-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT273-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین
    ماژول تریستور دوبل لیوجین
    ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
    SKKT27-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT27-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین
    ماژول تریستور دوبل لیوجین
    ۱۹۵,۰۰۰ تومان
    MMO35-14goD IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
    MMO35-14goD IXYS THYRISTOR DUAL MODULES تریستور آی ایکس وای اس (اورجینال)
    تریستور آی ایکس وای اس (اورجینال)
    ۳۱۸,۵۰۰ تومان
    SKKT500-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT500-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین
    ماژول تریستور دوبل لیوجین
    ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان
    SKKT172-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT172-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین
    ماژول تریستور دوبل لیوجین
    ۶۱۷,۵۰۰ تومان
    MCC250-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
    MCC250-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس(کپی)
    ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس(کپی)
    ۱,۱۹۶,۰۰۰ تومان
    SKKT250-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT250-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین
    ماژول تریستور دوبل لیوجین
    ۱,۲۸۷,۰۰۰ تومان
    SKKT92-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT92-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    SKKT273-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT273-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    SKKT162-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT162-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    SKKT106-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT106-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    SKKT27-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT27-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    SKKT250-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT250-16E SEMIKRON THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    ماژول تریستور دوبل سمیکرون (کپی)
    MCC312-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
    MCC312-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
    SKKT92-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES
    SKKT92-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین
    ماژول تریستور دوبل لیوجین

      معرفی  ماژول تریستور      دیود
      (Diode) یا (دوقطبی الکتریکی،یکسوساز) قطعه ای الکترونیکی است که دارای دو سر است. دیود، جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌دهد (در این حالت، مقاومت دیود ایده آل، صفر است) و در جهت دیگر، در مقابل گذر جریان از خود، مقاومت بسیار بالایی (در حد بینهایت) نشان می‌دهد. این خاصیت دیود، باعث شده بود تا در سال‌های اولیهٔ ساخت این قطعهٔ الکترونیکی، به آن «دریچه» نیز اطلاق شود. در حال حاضر، رایج‌ترین گونهٔ دیود از بلور مادّه‌های نیمه هادی ساخته می‌شود. دیود را از اتصال دو نیمه ‌رسانا از نوع P و N می‌سازند. به پایه ای که به نیمه هادی N متصل است «کاتد» و به پایه ای که به نیمه هادی نوع P متصل است «آند» گفته می‌شود. لامپ‌های خلأ که نخستین دیودها بودند، امروزه فقط درفناوری‌هایی که در ولتاژ بالا کار می‌کنند استفاده می‌شوند. دیود، اولین قطعه تولید شده با نیمه هادی‌ها است. منظور از ماژول

      دیود
      ، مجموعه ای از دیود های صنعتی با سرعت های مختلف در یک مدار مجتمع(ماژول) هستند که در ولتاژ و آمپر های متفاوت عرضه می شود.

      ماژول تریستور
      بر اساس نوع
      بر اساس سازنده
      • IXYS
      • LIUJING
      • SEMIKRON